Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0235 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  Despre institutie

   Nr./Data     Descriere document    PDF link
   22/15Mar2002  Stabilirea obligatiilor si răspunderilor   H_22_COM.pdf
   90/30Apr2015  Anexa HCLM la ROF salubritate  H-Nr.90-ANEXA.pdf
   102/19Apr2019  Interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor  HCL_102_DIN_19042019_.pdf
   171/30Iun2020  Reglementare vehicule cu tractiune animala  H_171_din_2020.pdf
   177/21Dec2016  Regulament eliberare autorizatii  H-NR-177-DIN-21-12-2016.pdf
   204/11Iulie2019   Modificare HCLM eliberare autorizatii  H-NR-204-DIN-11-07-2019.pdf
   189/15Iulie2015  Aplicare ROF salubritate  HCL189_DIN_15072015.pdf
     ROF salubritate  Regulamentul_serviciului_de_salubrizare.pdf
   158/12 iulie 2010  Legea  Politiei Locale   LEGE_nr._155_din_12_iulie_2010.pdf
  1332/23  decembrie 2010 Regulamentul -cadru de organizare si functionare a Politiei Locale HOTĂRÂRE_nr._1.332_din_23_decembrie_2010.pdf
   250/31.08.2023 Modificare si completare la HCL Barlad nr.22/15.03.2002 privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin institutiilor publice , agentilor economici, celorlalte persoane juridice precum si cetatenilor in domeniul gospodaririi municipiului Barlad  Hotărârea_nr._250_din_31.08.2023.pdf
       

  ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL BÎRLAD CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂREA nr. 311/31.08.2021
  privind aprobarea reorganizării Poliției Locale Bârlad

  Descarcă document inițial PDF

  Având în vedere referatul Serviciul Resurse Umane. Protecția Muncii și Secretariat Cabinet Demnitari, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun. Bârlad;

  analizând referatul directorului executiv al Poliției Locale Bârlad, înregistrat cu nr.5684 din 06.08.2021;

  luând în considerare referatul de aprobare al Primarului:

  ținând cont de avizul comisiilor de specialitate;

  în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2), lit a), d), alin (3), Ut c). alin (7), lit g), art. 139. alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196. alin. (1). Iii. a) și art. 243, alin. (1). lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  Consiliul Local Municipal Bârlad întrunit în ședința ordinară;

  HOTĂRĂȘTE:

  Art.l Se aprobă reorganizarea Poliției Locale Bârlad, modificarea și actualizarea Organigramei și Statului de funcții conform anexei nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, orice prevedere contrară acesteia se abrogă.

  Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la data publicării.

  Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primar, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bîrlad.

  Art. 5 Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Vaslui, Primarului municipiului Bârlad. Poliției Locale Bârlad și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

   

  Dată astăzi, 31.08.2021

  Contrasemnează, Secretar Generai, jur.Haret Cătălin

  Președinte de ședință, Consilier, IVAN VAȘILE

  Director Executiv: Chelaru Vasile

   

  organigrama politia locala barlad

  verificarea legalitatii

  1. Care sunt drepturile polțistului local?

  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

  • să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

  • să invite la sediul Poliţiei Locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoştință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

  • să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

  • să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

  • să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

  • să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

  • să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

  • să conducă la sediul Poliţiei Locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

  2. Ce este contravenția?

  Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţa, prin Hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a Consiliului Judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

  3. Când există posibilitatea plății a ½ din minimul amenzii în termen de 48 de ore?

  Contravenientul poate achita,  în termen de cel mult (la data de 24 August 2018 termenul de 48 de ore pentru plata a jumătate din minimul amenzii se va modifica la 15 zile de la data primirii/comunicării procesului verbal de contravenție), după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

  4. Care sunt căile de atac împotriva unui proces – verbal de constatare a contravenției?

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

  Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată Judecătoriei în a carei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi14
  Ieri70
  Săptămana331
  Lună84
  Total61497
  23-12-02
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad