Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0235 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  Cod de conduită etică și de integritate

  DECIZIA Nr.169 din 29.12.2022 - codul_etica-1.pdf

  pentru aprobarea Codului de conduită etică și de integritate al personalului Poliției Locale Bârlad

   

  Având în vedere prevederile Standardului 1 – Etica şi integritatea din anexa la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,

  luând în considerare dispoziţiile art. 451 – 457 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

  În baza art. 15 alin. 2 din Hotărârea nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale,

  DIRECTORUL EXECUTIV AL POLITIEI LOCALE

  emite prezenta

  DECIZIE:

  Art.1 Se aprobă Codul de conduită etică al personalului din cadrul Poliției Locale Bârlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

  Art. 2 Conducătorii compartimentelor/birourilor și consilierul de etică vor lua măsuri pentru implementarea dispozițiilor prezentei decizii.

  DIRECTOR EXECUTIV

  CHELARU VASILE

   

   

   

   

   


   

  Anexa la Decizia nr. 169 din 29.12.2022 - codul_etica-1.pdf

  APROB

  DIRECTOR EXECUTIV

  CHELARU VASILE

   

  CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ŞI DE INTEGRITATE

  AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE BÂRLAD

   

   

  CAPITOLUI I

  Domeniul de aplicare, obiective şi principii generale

  Art.1 Domeniul de aplicare

  (1) Codul de conduită etică şi de integritate întocmit la nivelul Poliției Locale Bârlad reglementează normele de conduită profesională și de integritate ale funcționrilor publici și personalului contractual din cadrul instituției.

  (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod de conduit etică şi de integritate sunt obligatorii pentru funcţionarii publici numiți temporar sau definitiv într-o funcție publică precum și pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

  Art.2 Obiective

  (1) Obiectivele prezentului Cod de conduit etică şi de integritate urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din cadrul Poliției Locale Bârlad, prin:

  a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii prestigiului Poliției Locale Bârlad , al funcţionarilor publici şi al personalului contractual;

  b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice şi din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

  c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni, functionarii publici și personalul contractual din cadrul Poliției Locale Bârlad.

  Art.3 Principii generale

  (1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public şi a personalului contractual sunt cele prevãzute în Codului Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57 din 03 iulie 2019.

  a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

  b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deținute;

  c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

  d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

  e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;

  f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

  g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

  h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;

  i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

  j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii, răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

  (2)Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

  a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice locale, institutiilor publice de asistenta socială, au obligaţia de a respecta drepturile şi libertatile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

  b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, impartialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice sunt ocrotite şi promovate de lege;

  c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încalcări ale legii este datoare să susţina reclamaţia cu date sau indicii privind fapta savârşită;

  d)principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încalcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public.

  e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

  f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice şi al instituţiilor publice. g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

  h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

  Art.4 Termeni

  (1) În înţelesul prezentului Cod de conduit etică şi de integritate, expresiile şi termenii prevăzuţi în Titlul II din Codul Administrativ şi art.3 din Legea nr. 571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încalcări ale legii, au aceleaşi semnificaţii.

  Înţelesul unor termeni sau expresii conform Legii nr. 286/2009 -Codul Penal

  - Funcţionar public:

  (1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:
  a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
  b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
  c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

   

  CAPITOLUL II

   

  Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Poliției Locale Bârlad (PLB)

  Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

  (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţii publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

  (2) În exercitarea funcţiei publice şi a atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

  Art.6 Respectarea Constituţiei şi a legilor

  (1)Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

  (2)Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice sau a funcţiilor contractuale deţinute.

   

  Art.7 Loialitatea faţă de Poliția Locală Bârlad

  (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Poliției Locale Bârlad precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

  (2)Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis:

  a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Poliției Locale Bârlad, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

  b) să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Poliția Locală Bârlad are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu /raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

  c)să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu/ raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

  d)să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Poliției Locale Bârlad, ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu /raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

  e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Poliției Locale Bârlad;

  (3) Prevederile prezentului Cod de conduită etică şi de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici şi a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

  (4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul Directorului executiv al Poliției Locale Bârlad.

  Art. 8 Libertatea opiniilor

  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute sau a funcţiei contractuale, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Poliției Locale Bârlad, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

  Art. 9 Activitatea publică

  (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către unul sau mai mulţi funcţionari publici desemnaţi de către Directorul Executiv al Poliției Locale Bârlad prin decizia acestuia şi/sau prin fişa postului; (2) Funcţionarii publici şi personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de către Directorul Executiv al Poliției Locale Bârlad ;

  (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici şi personalul contractual, pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Poliției Locale Bârlad.

  Art. 10 Activitatea politică

  În exercitarea funcţiei publice sau a funcţiei contractuale deţinute, polițiștilor locali le este interzis:

  a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

  b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

  c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

  d) să afişeze la avizierul Poliției Locale Bârlad însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;

  e) să facă parte din conducerea partidelor politice sau organizaţiilor politice.

  Art. 11 Folosirea imaginii proprii

  În considerarea funcţiei publice sau a funcţiei contractuale pe care o deţin, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

  Art. 12 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

  (1) În relaţiile cu personalul din cadrul Poliției Locale Bârlad, precum şi în relaţia acestora cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

  (2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Poliției Locale Bârlad, Primăriei Municipiului Bârlad și serviciilor subordonate, Consiliului Local Municipal Bârlad, precum şi ale persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcţiei, prin:

  a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

  b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

  c) formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.

  (3) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

  a) promovarea unor soluţii coerente, similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt, conform principiului tratamentului nediferenţiat;

  b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

  (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevazute la art.12 alin.(1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

  Art. 13 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

  (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual care reprezintă Poliția Locală Barlad în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii publice pe care o reprezintă.

  (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

  (3) În deplasările în afara ţării, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

  Art. 14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

  Funcţionarii publici şi personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice sau a funcţiilor contractuale detinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

  Art. 15 Participarea la procesul de luare a deciziilor

  (1) În procesul de luare a deciziilor funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să actioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

  (2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către Poliția Locală Bârlad, de către alţi funcţionari publici sau salariaţi contractuali, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

  Art. 16 Obiectivitate în evaluare

  (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice / contractuale de conducere, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din subordine.

  (2) Funcţionarii publici şi personalul contractual de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

  (3) Funcţionarii publici şi personalul contractual de conducere au obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile publice sau contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentul Cod de conduit etică şi de integritate.

  Art. 17 Folosirea prerogativelor de putere publică şi folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute:

  (1) Este interzisă folosirea de către functionarii publici şi personalul contractual în alte scopuri decât cele prevazute de lege a prerogativelor funcţiei publice sau a funcţiei contractuale deţinute.

  (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

  (3) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exerctarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri. (4) Funcţionarilor publici şi personalul contractual le este interzis să impună altor funcţionari publici sau angajaţi contractuali să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

  Art. 18 Utilizarea resurselor publice

  (1)Funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietaţii publice şi private a statului şi a Poliției Locale Bârlad, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

  (2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile apartinând PLI numai pentru desfaşurarea activităţilor aferente funcţiei publice sau a funcţiei contractuale deţinute.

  (3)Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

  (4) Funcţionarilor publici şi personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activitati didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Poliției Locale Bârlad pentru realizarea acestora.

  Art. 19 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri

  (1) Orice functionar public sau angajat contractual poate achiziţiona, concesiona sau închiria un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a municipiului Bârlad, supus vânzarii (concesionãrii, închirierii) în condiţiile legii, cu excepţia urmatoarelor cazuri:

  a) când a luat cunostinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute ( concesionate, închiriate);

  b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării (concesionării, închirierii) bunului respectiv;

  c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare, concesionare sau închiriere sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea (concesionarea, închirierea) bunului nu au avut acces.

  (2) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le sunt interzise furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului Bârlad, supuse operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

  (3)Prevederile alin. (1) - (2) se aplică în mod corespunzator şi în situaţia conflictului de interese.

   

  CAPITOLUL III Coordonarea, monitorizarea şi controlul

  aplicării normelor de conduită profesională pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual

   

  Art. 20 - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de Codul etic şi de integritate pentru funcţionarii publici. (2) Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Functionarilor Publici nu poate influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul PLI desfăşurată în conformitate cu prevederile Cap. VIII din cadrul Codului Administrativ/2019;

  Art. 21 Sesizarea

  (1)Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:

  a) încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduit etică de către funcţionarii publici şi personalul contractual;

  b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra funcţionarului public sau asupra personalului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

  (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii, din cadrul Poliției Locale Bârlad.

  (3) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ANI sau a comisiei de disciplină competente, potrivit legii.

  (4)Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.

  Art. 22 Rolul Poliției Locale Bârlad şi a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

  (1) În scopul aplicarii eficiente a dispozitiilor prezentului Cod de conduit etică şi de integritate, Directorul Executivl al Poliției Locale Bârlad a desemnează un functionar public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectarii normelor de conduită.

  (2)Consilierul etic, exercită următoarele atribuţii (art. 454 din Codul Administrativ):

  În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, consilierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii:

  a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;

  b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici, sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

  c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;

  d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă;

  e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici;

  f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;

  g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.

   

  Art. 23 Conflictul de interese

  (1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercita o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

  (2) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice sunt:

  imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

  (3)Funcţionarul public/personalul contractual este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

  a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

  b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

  c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcţiei publice.

  (4) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţa.

  (5) În cazurile prevăzute la alin.(3), Directorul Executiv, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.

  (6)Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

   

  Art.24 Incompatibilităţi privind funcţionarii publici şi personalul contractual

  (1) Incompatibilităţile privind funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de Codul Administrativ, precum şi dispozitiile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.

  (2)Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

  (3)Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

  a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

  b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;

  c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public; d)în calitate de membru al unui grup de interes economic.

  (4)Nu se află în situaţie de incompatibilitate, funcţionarul public care:

  a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;

  b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

  c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

  (5) Nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă. (6)Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (3)lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.

  (7)Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.

  (8)În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.

  Art.25 (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.

  (2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

  (3)Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.

  (4)Orice persoana poate sesiza existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2).

  (5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici/personal contractual respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.

  (6)Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau ruda de gradul I.

  Art.26 (1)Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.

  (2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi.

  Art.27 (1)Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică.

  (2)Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:

  a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

  b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.

  Art.28 (1)Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

  (2) Funcţionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic, exceptie fac functionarii publici care ocupa o functie de auditor intern, care trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic .

   

  CAPITOLUL IV Reguli de conduită etică şi interdicţii

  ale funcționarilor publici care ocupă funcții specifice de polițist local în cadrul Poliţiei Locale Bârlad

   

  Art. 29 (1) Poliţia Locală Bârlad, organizată cu statut de personalitate juridică, îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:

  a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor, poliţistul local este obligat să respecte legea, precum şi drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor;

  b) egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea - în îndeplinirea atribuţiilor profesionale poliţistul local aplică tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a normelor protejate de lege, fără a fi influenţat de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie, opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex, orientare sexuală avere, origine naţională, socială sau decurgând din orice altă situaţie;

  c) transparenţa - constă în deschiderea pe care poliţistul local trebuie să o manifeste faţă de societate în limitele stabilite de reglementările poliţieneşti;

  d) capacitatea şi datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea poliţistului local de a analiza situaţiile profesionale pe care le întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale pentru a îmbunătăţi calitatea şi eficacitatea serviciului poliţienesc cu privire la acestea;

  e) disponibilitatea - presupune intervenţia poliţistului local în orice situaţie în care ia cunoştinţă despre atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul constatării acesteia, capacitatea de a asculta şi de a rezolva problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma către alte autorităţi cazurile care se situează în afara competenţei ori atribuţiilor sale;

  f)prioritatea interesului public - se manifestă prin aceea că pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale poliţistul local acordă prioritate realizării serviciului în folosul comunităţii;

  g) profesionalismul - presupune aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;

  h) confidenţialitatea - determină obligaţia poliţistului local de a garanta securitatea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea autorităţii conferite de lege;

  i) respectul - se manifestă prin consideraţia pe care poliţistul local o acordă persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, instituţiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice şi deontologice;

  j)integritatea morală - presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate şi practicate în societate;

  k) independenţa operaţională - constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit competenţelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul poliţiei locale, fără imixtiunea altor poliţişti, persoane sau autorităţi;

  l)loialitatea - se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de aceasta, adeziunea conştientă manifestată de către poliţist, din proprie iniţiativă faţă de obiectivele instituţiei, respectul faţă de ierarhia instituţiei, onestitate în relaţiile interpersonale, respectul faţă de adevăr şi dreptate, conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul muncii.

  (2) Respectarea principiilor şi a regulilor din prezentul cod reprezintă o datorie de onoare a poliţistului local.

  Art. 32 Domeniul de aplicare

  (1) Prezentele prevederi stabilesc regulile de conduită ale poliţistului local în exercitarea atribuţiilor profesionale care decurg din legislaţia aplicabilă personalului specializat din cadrul Poliției Locale Bârlad. Orice persoană poate pretinde poliţistului respectarea acestor reguli de conduită în raporturile sale cu acesta.

  (2) Scopul regulilor îl constituie asigurarea conduitei etice a poliţistului local prin formarea şi promovarea unei culturi profesionale adecvate, formarea şi educarea personalului în spiritul acesteia, prevenirea abaterilor comportamentale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, protecţia persoanelor şi a poliţiştilor şi realizarea, pe această cale, a echilibrului între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţilor publice, drepturile şi obligaţiile personalului instituţiei.

  Art.30 Exercitarea atribuţiilor

  (1) Acţiunile poliţiştilor locali trebuie să fie conforme cu dreptul intern, convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.

  (2) In activitatea de aplicare a legii, poliţistul local trebuie să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie, asigurând fiecărei persoane care face obiectul cercetării exercitarea deplină şi efectivă a drepturilor sale, în condiţiile prevăzute de lege.

  (3) Poliţistul local trebuie să îndeplinească atribuţiile şi misiunile ce îi revin într-o manieră echitabilă şi obiectivă, cu respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Codul European de Etică al Poliţiei şi cu dispoziţiile tratatelor la care România este parte.

  (4) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor profesionale, poliţistul local acţionează în parteneriat cu populaţia şi acordă persoanelor protecţie, asistenţa de specialitate pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să o primească şi servicii, conform misiunilor şi atribuţiilor poliţiei locale.

  Art. 31 (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin poliţistul local beneficiază, conform legii, de protecţia instituţiei care îi furnizează sprijin adecvat.

  (2) În exercitarea atribuţiilor, personalul poliţiei locale este sprijinit de autorităţile publice în conformitate cu normele legale în vigoare.

  Art. 32 Utilizarea forţei

  (1) Poliţistul local execută acţiuni în forţă ca măsură excepţională, în strictă conformitate cu prevederile legale şi numai în situaţii de absolută necesitate, pentru îndeplinirea unui obiectiv legitim.

  (2)Acţiunile în forţă desfăşurate de poliţia locala sunt subordonate principiilor necesităţii, gradualităţii şi proporţionalităţii.

  (3) Mijloacele din dotare ce pot fi utilizate în timpul acţiunilor în forţă, inclusiv armele de foc, vor fi folosite numai în caz de necesitate absolută, cu respectarea strictă a prevederilor legale.

  (4) În momentul realizării obiectivului legitim, încetează şi exercitarea acţiunii în forţă.

  (5) În executarea acţiunilor în forţă, poliţistul local va avea în permanenţă în vedere respectarea demnităţii umane.

  (6)Când este confruntat cu violenţa fizică ori cu ameninţări reale de folosire a forţei fizice împotriva sa ori împotriva altor persoane, poliţistul local are obligaţia de a interveni cu fermitate, în limitele legale, pentru restabilirea ordinii.

   

  Art. 33 Deontologia măsurilor poliţieneşti

  (1) Măsurile poliţieneşti care presupun privarea de libertate a unei persoane se realizează numai în cazurile în care sunt cel puţin indicii cu privire la existenţa sau iminenţa producerii unei infracţiuni, cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi nu vor depăşi perioada de timp strict necesară îndeplinirii scopului acestora.

  (2)Persoanele care fac obiectul unor măsuri poliţieneşti în condiţiile alin. (1) vor fi informate cu privire la motivele privării de libertate, procedura aplicabilă situaţiei respective şi li se va asigura posibilitatea exercitării drepturilor corespunzătoare calităţii pe care o au în funcţie de situaţia creată.

  (3) Pe timpul aplicării măsurilor poliţieneşti, poliţiştii locali evaluează şi întreprind măsurile necesare pentru siguranţa persoanei, monitorizarea stării de sănătate, realizarea condiţiilor de igienă şi de alimentaţie corespunzătoare.

  (4)În contactele realizate cu persoane asupra cărora s-au dispus măsuri privative de libertate, precum şi pe timpul desfăşurării cercetărilor, poliţistul local respectă cu stricteţe normele procedurale prevăzute de lege.

  Art. 34 Relaţia poliţistului local cu diferite categorii de persoane

  (1)Poliţistul local acordă sprijin, conform competenţelor legale, victimelor infracţiunilor atunci când intră în contact cu acestea pe timpul şi în afara îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. În acest sens, victima este îndrumată către serviciile specializate ale poliţiei sau ale altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu şi este informată, după caz, cu privire la modalităţile de soluţionare a situaţiei sale.

  (2)Relaţia poliţistului local cu martorii se desfăşoară în limitele competenţelor şi prevederilor legale, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale acestora şi ale membrilor lor de familie, cu precădere a celor care vizează viaţa, integritatea corporală sau libertatea.

  (3) Pe timpul acţiunilor poliţistul local trebuie să acorde atenţie deosebită nevoilor specifice ale unor categorii speciale sau vulnerabile de populaţie, cum ar fi: copiii, femeile, bătrânii, persoanele cu handicap.

  Art. 35 Normele de conduită profesională ale poliţistului local

  (1) Poliţistul local răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită comportamentul care ar putea afecta încrederea populaţiei, este disciplinat şi apără prestigiul instituţiei şi profesiei, exercitând toate prerogativele şi îndatoririle specifice funcţiei publice pe care o deţine.

  (2)Poliţistul local trebuie să se comporte civilizat şi să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, adoptând o atitudine politicoasă şi fermă.

  (3) Poliţistul local trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale, dezvoltându-şi prin sistemul de formare continuă puterea de înţelegere a problemelor sociale, culturale şi educaţionale specifice colectivităţii în care-şi exercită profesia, precum şi, după caz, capacităţile manageriale.

  Art. 36 (1)Poliţistul local în uniformă poartă însemnele distinctive şi echipamentul prevăzut de lege pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor.

  (2)Poliţistul local are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce-i revin, contribuind astfel la realizarea interesului public, asigurarea protecţiei proprii şi crearea premiselor necesare angajării răspunderii personale pentru acțiunile sau inacțiunile sale.

  (3) Poliţistul local promovează şi dezvoltă fără discriminare bunele raporturi între instituţia pe care o reprezintă şi comunitate, asigură cooperarea efectivă cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai populaţiei, ai grupurilor minoritare, inclusiv ai celor etnice. În temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate în cadrul comunităţii, poliţistul local furnizează membrilor acesteia informaţii privitoare la legislaţia în vigoare şi la activitatea sa profesională, în limita competenţelor ce îi revin şi fără a dezvălui date şi informaţii clasificate, potrivit legii.

  (4) Poliţistul local are obligaţia să păstreze, în condiţiile legii, asigurând respectarea drepturilor persoanelor, secretul de stat şi secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea deplină a datelor şi informațiilor care le deține și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal.

  (5) Culegerea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal, de către poliţist, va fi limitată strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale legitime şi specifice poliţie

  (6) Poliţistul local nu aplică, nu încurajează şi nu tolerează în nici o împrejurare acte de tortură, tratamente şi pedepse inumane sau degradante, constrângeri fizice ori psihice.

  (7) În cazul în care poliţistul ia cunoştinţă, prin orice mijloace, despre săvârşirea de către alt poliţist a faptelor prevăzute la alin.(l), ia măsurile care se impun după caz, pentru determinarea încetării acestui comportament şi pentru informarea superiorilor cu privire la situaţia sesizată.

  Art. 37 Atitudinea față de corupție

  (1) Poliţistului local sau personalului contractual îi este interzis să tolereze actele de corupţie şi să utilizeze abuziv autoritatea publică pe care i-o conferă statutul său.

  (2)Poliţistului local sau personalului îi este interzis să pretindă sau să accepte bani, bunuri, valori în scopul de a îndeplini sau de a nu îndeplini atribuţiile profesionale şi să primească sarcini, misiuni sau lucrări care exced competenţelor stabilite prin fişa postului.

  (3) Poliţistul local / personalul contractual se opune actelor de corupţie manifestate în cadrul instituţiei, având obligaţia de a-şi informa superiorii şi alte organe competente cu privire la cazurile de corupţie despre care a luat cunoştinţă.

  (4) Poliţistului local îi este interzis să uzeze de calitatea sau funcţia îndeplinită pentru rezolvarea unor interese de ordin personal.

  Art. 38 Sesizarea

  Persoanele care se consideră lezate în drepturile şi libertăţile lor, pot contesta acţiunile sau măsurile poliţiei locale, în condiţiile legii.

  Art. 39 Statutul şi drepturile poliţiştilor locali

  (1) Poliţistul local este funcţionarul public, care exercită atribuţiile stabilite de lege pentru poliţia locala.

  (2) În conformitate cu statutul profesional, poliţiştii locali au dreptul la: măsuri specifice de protecție a sănătății și securității individuale și la retribuție corespunzătoare.

  (3) Poliţiştii locali se pot asocia pe criterii profesionale, umanitare, tehnico-ştiinţifice, culturale, religioase şi sportiv-recreative potrivit prevederilor legale.

  (4)Pentru a-şi apăra drepturile şi promova interesele, poliţiştii locali pot deveni membri ai Asociatiei Naţionale a Poliţiştilor Locali / Sindicate la nivel național.

  Art. 40 Răspunderea poliţistului local

  (1)Poliţistul local are obligaţia de a verifica sistematic şi de a asigura legalitatea acţiunilor sale, înaintea şi în timpul desfăşurării acestora, atât din perspectiva respectării legislaţiei naţionale, cât şi a documentelor internaţionale la care România este parte.

  Art. 41 (1)Poliţistul local răspunde personal pentru acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale, în condiţiile legii. El are datoria să se abţină de la executarea ordinelor şi misiunilor vădit ilegale, având obligaţia de a-şi informa de îndată şefii despre aceasta, pe cale ierarhică, atât verbal cât şi prin raport scris.

  (2)Poliţistul local care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru dispoziţiile date subordonaţilor în temeiul autorităţii pe care o exercită potrivit prevederilor legale.

  (3) Abţinerea de la executarea ordinelor şi misiunilor în condiţiile alin. (1) nu atrage răspunderea disciplinară a poliţistului local.

  (4) Prin modul de organizare a relaţiilor ierarhice în cadrul poliţiei locale, se asigură posibilitatea identificării superiorului responsabil de acţiunile sau inacţiunile poliţistului în exercitarea atribuţiilor profesionale.

  (5) Măsurile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după efectuarea cercetării prealabile. În cazurile în care prin aplicarea sancţiunilor disciplinare se dispune amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare ori se aduce atingere raporturilor de serviciu ale poliţistului local, cercetarea prealabilă este urmată în mod obligatoriu de consultarea consiliilor de disciplină special constituite.

  Art. 42 Încălcarea principiilor şi regulilor de mai sus, atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a celui vinovat, în condiţiile legii.

  Art. 43 (1)Prevederile se aplică personalului aflat sub incidenţa Legii nr. 155/2010, republicată cât și personalului contractual în condițiile prevederilor Legii nr. 286/2009 -Codul Penal, Codului Muncii, respectiv OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ.

  (2)Dispoziţiile deontologice prezentei sunt obligatorii pe toată durata participării, potrivit prevederilor legale, la acţiunile poliţiei locale şi pentru celelalte categorii de personal care îndeplinesc misiuni în cooperare.

  Art. 43 Angajamentul de serviciu şi restituirea cheltuielilor

  (1) Poliţiştii locali care au absolvit cursurile de pregătire, sunt obligaţi să încheie angajamente de serviciu pentru o perioadă de 5 ani. Angajamentul se încheie în formă scrisă şi se include în dosarul profesional al fiecărui poliţist local.

  (2) Dacă poliţistul local numit în funcţie încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea perioadei prevăzută în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă neefectuată .

  Art. 44 Uniforma de serviciu

  În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale Bârlad cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului si potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 45 Obligaţiile şi interdicţiile poliţiştilor locali

  (1)În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

  a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

  b)să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

  c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

  d)să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

  e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

  f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

  g)să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

  h)să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

  i)să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

  j)să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

  (2) Poliţistului local îi este interzis:

  a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

  b)să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

  c)să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

  d)să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege; e)să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

  f)să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

  g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

  h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

  i)să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

  j)să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

  k)să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

  l)să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

  m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

  (3) Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.

  (4) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

  (5) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

  (6) Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Poliţiei Locale şi/sau Primăriei municipiului Bârlad, ori altor autorităţi publice.

   

   

  CAPITOLUL V Dispoziţii finale

   

  Art.46 (1)Funcţionarii publici, personalul contractual angajat în cadrul Politiei Locale Bârlad, sunt obligaţi să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau competențelor delegate de şeful ierarhic superior, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atributiile sau competențele delegate, pentru dobandirea, pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

  (2) La numirea în funcţia publică, la revenirea din suspendarea exerciţiului funcţiei publice, încetarea raportului de serviciu şi anual până la data de 15 iunie cel târziu, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, Directorului Executiv al Poliției Locale Bârlad declaraţia de avere şi declaraţia de interese pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară.

  Art. 47 (1) Funcţionarii publici din cadrul Poliției Locale Bârlad care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi prezenta la conducătorul instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcţiei.

  (2)Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):

  a) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele asemenea, primite în exercitarea demnităţii sau a funcţiei;

  b)obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.

  (3) Directorul Executiv al Poliției Locale Bârlad dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de specialitate din Poliția Locală Bârlad, care va evalua şi va inventaria bunurile prevăzute la alin.(1);

  (4)Comisia prevăzută la alin. (3) ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare funcţionar şi, înainte de finele anului, propune Directorului Executiv al Poliției Locale Bârlad rezolvarea situaţiei bunului.

  (5) În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

  (6) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (3), bunurile rămân în patrimoniul PL sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituţii publice de profil ori vândute la licitaţie, în condiţiile legii.

  Art. 48 Răspunderea

  (1) Încalcarea dispoziţiilor prezentului Codului de conduit etică şi de integritate, atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, în conditiile legii;

  (2) Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta funcţionarii publici din cadrul Poliției Locale Bârlad care încalcă prevederile prezentului Cod de conduit etică şi de integritate şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

  (3)Persoanele desemnate de Directorul Executiv al Poliției Locale Bârlad de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod de către personalul contractual şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, vor avea în vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, Codul muncii, republicată cât și a OUG nr. 53/2019 - Codul Administrativ;

  (4) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii;

  (5) Funcţionarii publici şi personalul contractual răspund potrivit legii, în cazul în care, prin faptele săvărşite cu încalcarea normelor de conduită profesională, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

  Art. 49 Asigurarea publicităţii

  Pentru informarea cetăţenilor se va asigura publicitatea prin afişarea pe site-ul instituţiei, iar functionarii publici şi personalul contractual cu funcţii de decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii şi cu persoanele din afara Poliției Locale Bârlad pentru a promova principiile şi normele prezentului Cod de conduit etică şi de integritate.

  Art. 50 Intrarea în vigoare

  Prezentul Cod de conduit etică şi de integritate intrã în vigoare la data aducerii la cunoştinţa întregului personal al Poliției Locale Bârlad.

  Art. 51 Enumerarea normelor de conduită şi de integritate a funcţionarilor publici şi personalului contractual nu este limitativă ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

  Referinţe principale

  •Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare (articolele neabrogate prin Codul Administrativ/2019);

  •Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019;

  • Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;

  • Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Legea nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, funcţionarilor publici şi unor persoane cu funcţii de conducere, cu modificările ş i completările ulterioare;

  • Legea nt.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

  •Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor;

  • Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ;

  •Legea nr.155/2010 a poliţiei locale ;

  •Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

  •Legea nr. 292/ 2011 a asistenţei sociale .

   

  Comisia de elaborare:

  Preşedinte Popa Gigi

   

  Membri:

  Şef serviciu Rîpan Stefan Sergiu

  Şef serviciu Balaban Emil

  Consilier superior Micu Adriana

  Consilier achiziţii publice Pintilei Adriana Dana

   

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi16
  Ieri70
  Săptămana333
  Lună86
  Total61499
  23-12-02
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad