Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0235 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  Organigramă

  ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL BÎRLAD CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂREA nr. 311/31.08.2021
  privind aprobarea reorganizării Poliției Locale Bârlad

  Descarcă document inițial PDF

  Având în vedere referatul Serviciul Resurse Umane. Protecția Muncii și Secretariat Cabinet Demnitari, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun. Bârlad;

  analizând referatul directorului executiv al Poliției Locale Bârlad, înregistrat cu nr.5684 din 06.08.2021;

  luând în considerare referatul de aprobare al Primarului:

  ținând cont de avizul comisiilor de specialitate;

  în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2), lit a), d), alin (3), Ut c). alin (7), lit g), art. 139. alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196. alin. (1). Iii. a) și art. 243, alin. (1). lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  Consiliul Local Municipal Bârlad întrunit în ședința ordinară;

  HOTĂRĂȘTE:

  Art.l Se aprobă reorganizarea Poliției Locale Bârlad, modificarea și actualizarea Organigramei și Statului de funcții conform anexei nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, orice prevedere contrară acesteia se abrogă.

  Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la data publicării.

  Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primar, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bîrlad.

  Art. 5 Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Vaslui, Primarului municipiului Bârlad. Poliției Locale Bârlad și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

   

  Dată astăzi, 31.08.2021

  Contrasemnează, Secretar Generai, jur.Haret Cătălin

  Președinte de ședință, Consilier, IVAN VAȘILE

  Director Executiv: Chelaru Vasile

   

  organigrama politia locala barlad

  organigrama politia locala barlad - organigrama politia locala barlad

  verificarea legalitatii

  verificarea legalitatii

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi6
  Ieri90
  Săptămana185
  Lună1670
  Total67886
  24-02-21
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad