Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0235 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  Declaratiile de avere si interese depuse in 2022

  Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, „Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive” și ale art. 502 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările următoare, se consideră a fi făcute la prezentul cod” și faptul că formularele declarațiilor de avere și de interese sunt aprobate prin Legea nr. 176/2010, nu este permisă modificarea acestora de către declarant (exemplu: art. 292 din Codul penal; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal). De preferinţă, declaraţiile vor fi tehnoredactate sau vor fi utilizate formularele editabile de pe Site-ul Agenției Naționale de Integritate. Vedeti ghidul de completare.

  Alaturat va comunicam declaratiile de avere si declaratiile de interese depuse la ANI in Iunie 2022 de funcţionarii din cadrul Poliției Locale Bârlad, dupa cum urmeaza:

  Nr  Nume
   Decl. Avere  Decl. Interese
   1  Micu M. Adriana  825603_a.pdf  827303_a.pdf
   2  Sperilă N. Dan Alexandru  832283_a.pdf  834233_a.pdf
   3  RÎPAN Ș. ȘTEFAN SERGIU  840753_a.pdf  840543_a.pdf
   4  Balaban E. Emil  849643_a.pdf  849757_a.pdf
   5  Ceapă V. Iulian  849737_a.pdf  851034_a.pdf
   6  Badarau I. Gabriel  850483_a.pdf  850156_a.pdf
   7  Serghie G. Marian  851613_a.pdf  853657_a.pdf
   8  Cotelea-Grumeza Z. Gheorghe  852711_a.pdf  851636_a.pdf
   9  Hazu G.H.I. Adrian  854069_a.pdf  854050_a.pdf
   10  Ibănescu I. Corneliu  854266_a.pdf  853795_a.pdf
   11  Deleanu C. Laurentu  854382_a.pdf  853770_a.pdf
   12  Pascu I. Marilena  855123_a.pdf  854151_a.pdf
   13  Aramă V. Mihaela,  856169_a.pdf  855493_a.pdf
   14  Mîndru C. Silviu  858842_a.pdf  858560_a.pdf
   15  Mihăilescu C. Tomiță Clemente  864498_a.pdf  864224_a.pdf
   16  Dandes A. Vasile  868707_a.pdf  868862_a.pdf
   17  Răducanu I. Laurențiu  869851_a.pdf  870176_a.pdf
   18  Dicu D. Lucian Codrin  872029_a.pdf  874230_a.pdf
   19  Scumpu V. Costică  872163_a.pdf  872038_a.pdf
   20  Luniță G. Bebe  873174_a.pdf  869871_a.pdf
         
   Nr  Nume  Decl. Avere  Decl. interese
   21  Tarciniu C. Adi-Marius  873773_a.pdf  873426_a.pdf
   22  Orza C. Corin  874801_a.pdf  868761_a.pdf
   23  Dumitriu D. Costel  876239_a.pdf  875577_a.pdf
   24  Negruț V. Viorel  876399_a.pdf  876227_a.pdf
   25  Gheorghiu N. Aurelian  877464_a.pdf  877347_a.pdf
   26  Cucu V. Marian  877273_a.pdf   877062_a.pdf
   27  Huțuleac G. Costel  878442_a.pdf  878747_a.pdf
   28  Orza V. Renata Felicia  878996_a.pdf  879547_a.pdf
   29  Carp D. Costel  879137_a.pdf  879871_a.pdf
   30  Gălățeanu I. Cătălin  888458_a.pdf  888459_a.pdf
   31  Zaharia S. Costel  888493_a.pdf  888518_a.pdf
   32  Angheluță V. Carmen  888525_a.pdf 888583_a.pdf 
   33  Iordan G. Apostu  888565_a.pdf 888595_a.pdf 
   34  Gîfu N. Nelu Cătălin  888638_a.pdf 888620_a.pdf 
   35  Hrincu N. Ion  888689_a.pdf 888909_a.pdf 
   36  Popa I. Gigi  888781_a.pdf 888459_a.pdf 
   37  Diaconu I. Adrian  889888_a.pdf 889765_a.pdf 
   38  Obreja D. Iulian  892358_a.pdf  877737_a.pdf
   39  Pascu J. Cornel  893796_a.pdf  893739_a.pdf
   40  Bocăneț P. Neculai  894534_a.pdf 894297_a.pdf 
         
   Nr  Nume  Decl. Avere  Decl. interese
   41  Sitaru C. Corneliu  896176_a.pdf  896304_a.pdf
   42  Nicoară V. Vasilică  896453_a.pdf  896121_a.pdf
   43  Chiper V. Andrei  896818_a.pdf 897298_a.pdf 
   44  Savin M. Costel  896989_a.pdf  896936_a.pdf
   45  Silion M. Dumitru  897152_a.pdf  897607_a.pdf
   46  Tofan G. Costel  897516_a.pdf  897426_a.pdf
   47  Rusu D. Anghel  899140_a.pdf  898986_a.pdf
   48  Mihăilă T. Toni  907859_a.pdf  907759_a.pdf
   49  Leonte I. Cornel  908432_a.pdf 908300_a.pdf 
   50  Filon S. Ștefan  909553_a.pdf 909294_a.pdf 
   51  Cristea V. Adrian  915962_a.pdf 915937_a.pdf 
   52  Stafie M. Cosmin  916131_a.pdf 916108_a.pdf 
   53  Preda C. Nicolae  919765_a.pdf 919781_a.pdf 
   54  Pintilie D. Adriana Dana  926017_a.pdf  924799_a.pdf
   55  Deleanu C. Viorel  970241_a.pdf 969928_a.pdf 
   56  Spanache D. Constantin  1020118_a.pdf  1020056_a.pdf
   57  Onciu C. Gheorghe  1020441_a.pdf 1020406_a.pdf 
   58  Plopeanu A. Marian  1022747_a.pdf  1022750_a.pdf
   59  Gîlea V. Valentin  1031950_a.pdf 1031865_a.pdf 
   60  Dabija I. Marian Petrică  1036763_a.pdf 1035302_a.pdf 
   61  Ignat I. Viorel Valentin  873718_a.pdf 870942_a.pdf 
         
   Nr   Nume  Decl. Avere  Decl. Interese
         

   

  Când se depun declaraţiile?

  •  anual, până la data de 15 iunie;
  •  în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii;
  •  în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii;
  •  în termen de cel mult 30 zile de la data încetării suspendării din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal;
  • o în perioada detaşării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună declaraţii de avere şi declaraţii de interese le depun la instituţia de la care au fost delegate sau detaşate;
  • o persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele. Declaraţiile de avere şi de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare.

  Rectificarea declaraţiilor de avere şi de interese:

  •  la iniţiativa persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese - persoanele responsabile pot recomanda modificarea declaraţiilor în termen de 10 zile de la primirea acestora. Recomandarea privind rectificarea declaraţiilor se face în scris şi se transmite declarantului prin scrisoare recomandată sau se înmânează acesteia pe bază de semnătură de primire. Declarantul îşi poate rectifica declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării;
  •  la iniţiativa declarantului: în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială a declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese; o declaraţiile rectificate pot fi însoţite de documente justificative;
  •  declaraţiile rectificate, împreună cu eventualele documente justificative depuse, se trimit de îndată Agenţiei, în copie certificată, de către persoana responsabilă.

   

  Atribuţiile persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese:

  •  primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
  •  la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
  •  oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
  •  dacă sesizează deficienţe în completarea declaraţiilor, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoana responsabilă va recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării;
  •  trimit Agenţiei copia certificată a declaraţiei rectificată şi eventualele înscrisuri, de îndată ce a fost primită;
  •  evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului1 ;
  •  trimit Agenţiei copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, fără anonimizare, şi câte o copie certificată a registrelor speciale (Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese), în termen de cel mult 10 zile de la primirea declaraţiilor. Aceste documente vor fi înaintate Agenţiei însoţite de o adresă de înaintare. Aceasta va cuprinde şi datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în cadrul respectivei entităţi (numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de email, precum şi actul administrativ de desemnare);
  •  întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la timp şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare. Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi/sau declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1 august, în fiecare an;
  •  asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. La afişare, vor fi anonimizate următoarele informaţii: adresa imobilelor declarate (cu excepţia localităţii unde sunt situate), adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal, precum şi semnătura. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
  •  acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi16
  Ieri70
  Săptămana333
  Lună86
  Total61499
  23-12-02
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad