Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0335 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  Despre institutie

  ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL BÎRLAD CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂREA nr. 311/31.08.2021
  privind aprobarea reorganizării Poliției Locale Bârlad

  Descarcă document inițial PDF

  Având în vedere referatul Serviciul Resurse Umane. Protecția Muncii și Secretariat Cabinet Demnitari, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun. Bârlad;

  analizând referatul directorului executiv al Poliției Locale Bârlad, înregistrat cu nr.5684 din 06.08.2021;

  luând în considerare referatul de aprobare al Primarului:

  ținând cont de avizul comisiilor de specialitate;

  în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin (2), lit a), d), alin (3), Ut c). alin (7), lit g), art. 139. alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196. alin. (1). Iii. a) și art. 243, alin. (1). lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  Consiliul Local Municipal Bârlad întrunit în ședința ordinară;

  HOTĂRĂȘTE:

  Art.l Se aprobă reorganizarea Poliției Locale Bârlad, modificarea și actualizarea Organigramei și Statului de funcții conform anexei nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, orice prevedere contrară acesteia se abrogă.

  Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la data publicării.

  Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primar, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bîrlad.

  Art. 5 Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Vaslui, Primarului municipiului Bârlad. Poliției Locale Bârlad și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

   

  Dată astăzi, 31.08.2021

  Contrasemnează, Secretar Generai, jur.Haret Cătălin

  Președinte de ședință, Consilier, IVAN VAȘILE

  Director Executiv: Chelaru Vasile

   

  organigrama politia locala barlad

  verificarea legalitatii

  1. Care sunt drepturile polțistului local?

  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

  • să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

  • să invite la sediul Poliţiei Locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoştință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

  • să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

  • să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

  • să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

  • să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

  • să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

  • să conducă la sediul Poliţiei Locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

  2. Ce este contravenția?

  Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţa, prin Hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a Consiliului Judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

  3. Când există posibilitatea plății a ½ din minimul amenzii în termen de 48 de ore?

  Contravenientul poate achita,  în termen de cel mult (la data de 24 August 2018 termenul de 48 de ore pentru plata a jumătate din minimul amenzii se va modifica la 15 zile de la data primirii/comunicării procesului verbal de contravenție), după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

  4. Care sunt căile de atac împotriva unui proces – verbal de constatare a contravenției?

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

  Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată Judecătoriei în a carei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi6
  Ieri124
  Săptămana6
  Lună2364
  Total31098
  22-09-26
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad